Etologi

Etologi är läran om djurens beteende. Etologi är otroligt intressant och något jag har börjat intressera mig för mer och vidareutbildat min inom genom distanskurser vid Linköpings Universitet. Mitt största intresse är hundars beteende. Anledningen till varför hundar är extra intressanta beskriver etologen Per Jensen riktigt bra:

Hundars alldeles speciella intelligens, utvecklad under en evolutionärt rekordartad kort tid av samliv med människor, gör dem otroligt intressanta för en etolog. De är det levande beviset på att evolutionen formar arters beteende och psyke på det sätt som är mest gynnsamt utifrån deras levnadsförhållanden. Eftersom hundarnas viktigaste omgivningsfaktor är människorna, som i tusentals år bestämt över deras reproduktion, har de utvecklat en unik förmåga att samarbeta och kommunicera med oss.

Jag tror att för att riktigt bra kunna förstå och kommunicera med hundar behöver man inte bara ha god kännedom om beteendebiologi utan det krävs också en god kännedom om inlärningspsykologi. De metoder som vi använder vid hundträning grundas i klassisk och operant betingning vilket fungerar precis likadant på oss människor, och faktum är att den humana psykologen B.F. Skinner har haft stor inflytelse på både Kognitiv beteendeterapi på människor och på modern djurträning.

Varför är det så viktigt att vi förstår våra hundar och deras beteende?

Hundar har genom årens lopp har blivit experter på att läsa oss, förstå vad vi menar med våra gester och vårt kroppsspråk. Men tyvärr är vi många gånger ganska så dåliga på att förstå våra hundar, vi misstolkar signaler och ofta är kommunikationen mellan oss och hundar bristfärdig. Detta leder i värsta fall till hundar som biter och hundar som får avlivas på grund av oönskade beteenden.

hemsidaetologi